29/04/2014
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Nόμου 3556/2007, ότι προτίθεται να καταργήσει, τροποποιήσει, αναριθμήσει, άρθρα του Καταστατικού της και να διαμορφώσει αυτό σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τον Ν.3873/2010 και τον Ν.3884/2010, με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 22η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 62 – Περιστέρι Αττικής .
Το σύνολο των τροποποιούμενων διατάξεων, καθώς και το διαμορφωμένο κείμενο του Καταστατικού, όπως προτείνεται για έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.helex.gr).

Αθήνα, 29.04.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.