22/05/2014
Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2013

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους Mετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 22.05.2014 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση 2013.

Το μέρισμα χρήσης 2013, μετά την παρακράτηση φόρου, ανέρχεται σε 0,225 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 29.05.2014 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2013 είναι η Τρίτη 27.05.2014 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Τετάρτη 04.06.2014, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 11.06.2014, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 03.06.2015 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (03.06.2015), η καταβολή του Μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι-Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδ/νση Ειδικών Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210 9477716.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΘΗΝΑ, 22.05.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.