28/05/2014
Επικεφαλής Μονάδας Video Lottery Terminals (VLTs)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του κ. Giacomo Bozzini, ως Επικεφαλής της Μονάδας (VLTs), με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 19.05.2014.

Αθήνα, 28.05.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.