15/07/2014
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την επιλογή της GTECH S.p.A. ως Πάροχο Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (CIS) – Παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει την επιλογή της εταιρείας GTECHως πάροχο Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (CIS) παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Η επιλογή της GTECHπροέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (RFP), που διεξήχθη από την ΟΠΑΠ και στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) διεθνείς Εταιρείες.

Η GTECHεπελέγη καθώς πληροί επιτυχώς όλα τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ.

Αθήνα, 15.07.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.