21/04/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους, προέβη στις 20.04.2015 σε αγορά 300 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.379 ευρώ και στις 21.04.2015 σε αγορά 300 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.364 ευρώ.

Αθήνα 21.04.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.