23/04/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους, προέβη στις 22.04.2015 σε αγορά 300 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.235,53 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Βιτωράκης, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη στις 22.04.2015 σε αγορά 500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.675,60 ευρώ.

Αθήνα 23.04.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.