19/06/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. Kamil Ziegler, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 18.06.2015 σε αγορά, 4.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 27.900 ευρώ.


Αθήνα 19.06.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.