26/06/2015
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 25.06.2015 από την BlackRockInc., ότι η εν λόγω Εταιρεία προέβη σε πώληση μετοχών της ΟΠΑΠ A.E., με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα να κατέλθει του ποσοστού 5,00% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό της BlackRockInc. κατήλθε του ορίου 5,00% είναι η 22.04.2015, ο αριθμός δε των μετοχών πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 16.488.424 δηλαδή ποσοστό 5,1688% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 26.06.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.