05/08/2015
Γνωστοποίηση Διενέργειας Συναλλαγών Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H ΟΠΑΠ Α.Ε. («Η Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Δεκεμβρίου 2003 και σε συνέχεια της από 20.04.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 9ο) και της από 25.06.2015 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Θέμα 16ο), ανακοινώνει ότι η Εταιρεία προέβη την 04.08.2015 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 126.542 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 848.347,06 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 6,704075 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΘΗΝΑ, 05.08.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.