05/08/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο, ενημέρωσε την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. RudolfJurcik, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, προέβη στις 03.08.2015 σε αγορά, 15.300 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 99.105,75 ευρώ.

Αθήνα 05.08.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.