25/08/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. PetrMatejovsky, Επικεφαλής Μονάδας Marketing, προέβη στις 24.08.2015 σε αγορά, 7.400 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 50.215,98 ευρώ.

Αθήνα 25.08.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.