25/08/2015
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Payzone Hellas – Εξαγορά υπολειπόμενου ποσοστού 10%

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι στις 25 Αυγούστου 2015 η OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 10% της Payzone Hellas A.E. έναντι συνολικού τιμήματος 866.880 ευρώ, κατέχοντας πλέον το 100% της εταιρείας.

Αθήνα, 25.08.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.