25/11/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. JiriKottas, Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας, προέβη στις 25.11.2015 σε αγορά, 31.730 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 199.867,27 ευρώ.