12/01/2016
Αίτηση ακύρωσης και αναστολής επιβολής ειδικού τέλους

Στις 11.01.2016, η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/2015) και της σχετικής υπ' αριθμό 1001 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1/2016), με τα οποία επιβλήθηκε ειδικό τέλος ανά στήλη σε κάθε παιγνίδι της από 01.01.2016.

Αθήνα, 12.01.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.