23/02/2016
Αποφάσεις αναφορικά με την είσπραξη και απόδοση του ειδικού τέλους

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία»)ανακοινώνει ότι:

  1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση της Εταιρείας για αναστολή επιβολής του ειδικού τέλους, καθώς εξέλιπαν οι ειδικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν την έκδοση αναστολής εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η δήλωση στις φορολογικές αρχές την οποία πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα για τα εισπραχθέντα τον προηγούμενο μήνα ποσά ειδικού τέλους, θα είναι κατ' ανάγκη μηδενική, όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2016 και ενδεχομένως και τους επόμενους δύο μήνες (δηλαδή Φεβρουάριο και Μάρτιο), δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν δύναται να προσαρμόσει νωρίτερα τα πληροφοριακά της συστήματα.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τροποποιήθηκε στις 22.2.2016 η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και της αντίστοιχης απόδοσης του ειδικού τέλους στους τρείς μήνες.

Αθήνα, 23.02.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.