08/04/2016
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την Εταιρεία «BlackRockInc» στις 07.04.2016 ότι ως αποτέλεσμα εφαρμογής αλλαγών οδηγιών διαφάνειας, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την εν λόγω εταιρεία και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε σε 4,92%, ενώ ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την εν λόγω εταιρεία και ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε 0,45%, ήτοι συνολικά 17.140.053 ή ποσοστό 5,37% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω ποσοστό ανήλθε του ορίου 5% είναι η 04.04.2016.

Αθήνα, 08.04.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.