25/04/2016
Αποφάσεις 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

ΤΗΣ 25ης  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η δέκατη έκτη (16η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62, Περιστέρι. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 491 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν  215.352.030 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών (σύνολο δικαιωμάτων ψήφου εξαιρούμενων των ιδίων μετοχών 318.593.458), ήτοι ποσοστό 67,59 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,85%) τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από την 1η  Ιανουαρίου 2015 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2015), καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,86%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2015. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με απόφαση της από 24.08.2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2015 ανέρχεται στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 05.05.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2015 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04.05.2016. Η καταβολή του υπόλοιπου  μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11.05.2016, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Θέμα 3ο: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (98,00 %) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα  (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης ) εταιρικής χρήσης (από την 1η  Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015), και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,90 %) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από την 1η  Ιανουαρίου 2015 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2015).

Θέμα 5ο: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,89 %) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2016).

Θέμα 6ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,56 %) την ελεγκτική εταιρεία «KPMG» με ΑΜΣΟΕΛ 114 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016) καθώς και την έκδοση της αντίστοιχης Ετήσιας Φορολογικής Έκθεσης.

Θέμα 7ο: Χορήγησε κατά πλειοψηφία (99,94 %) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο:  Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,96 %) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για την έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας που έχουν ήδη καταρτισθεί με συνδεδεμένα μέρη.

Θέμα 9ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (83,67 %) το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων. Επιπλέον, χορήγησε κατά πλειοψηφία (83,67%) τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23α του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

http://www.opap.gr/el/c/document_library/get_file?uuid=880b3a68-db10-4413-837a-c879999e7da7&groupId=11503

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 25.04.2016