26/04/2016
Ανακοίνωση κράτους-μέλους καταγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον 3556/2007, όπως ισχύει, ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

Η ανωτέρω γνωστοποίηση του κράτους-μέλους καταγωγής έχει υποβληθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή.

Αθήνα, 26.04.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.