27/04/2016
Τοποθέτηση Επικεφαλής Μονάδας Τεχνολογίας

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του κ. RadimHaluza, ως Επικεφαλής Μονάδας Τεχνολογίας, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 25.04.2016.

Αθήνα, 27.04.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.