30/05/2016
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Nόμου 3556/2007, ότι προτίθεται να αλλάξει την έδρα της Εταιρείας και να τροποποιήσει το άρθρο 3 (Έδρα) του Καταστατικού της Εταιρείας, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 21η  Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 62 – Περιστέρι Αττικής.

Η τροποποιούμενη διάταξη, καθώς και το διαμορφωμένο κείμενο του Καταστατικού, όπως προτείνεται για έγκριση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.helex.gr).

Αθήνα, 30.05.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.