27/06/2016
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. MichalHoust, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO, προέβη στις 24.06.2016 σε αγορά 7.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 42.350 ευρώ.

Ο κ. PavelHorak, Β' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 24.06.2016 σε αγορά 10.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 60.000 ευρώ.

Αθήνα 27.06.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.