08/07/2016
Αλλαγή Έδρας Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 21.06.2016 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και τη σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 462346/07.07.2016, η έδρα της Εταιρείας άλλαξε από το Δήμο Περιστερίου Αττικής στο Δήμο Αθηναίων. Ως νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας ορίστηκε δυνάμει της από 23.06.2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα T.K. 10442.

ΑΘΗΝΑ, 08.07.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.