28/07/2016
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. ReneLangen, Γενικός Διευθυντής Παρακολούθησης Έργων & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, προέβη στις 25.07.2016 σε αγορά, 20.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 144.290,15 ευρώ.

Αθήνα 28.07.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.