02/09/2016
Τοποθέτηση Νέων Διευθυντικών Στελεχών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την τοποθέτηση του κ. Michele Fusella ως Επικεφαλής Τεχνολογίας, του κ. Ian Catchick ως Επικεφαλής Προϊόντων, καθώς και του κ. Βάιου Καραντίνου ως Επικεφαλής Δικτύου Gaming Halls, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων τους την 01.09.2016.

ΑΘΗΝΑ, 02.09.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.