13/10/2016
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. JanKaras, Επικεφαλής Δικτύου Λιανικής, προέβη στις 12.10.2016 σε αγορά, 6.500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 49.530 ευρώ.

Αθήνα 13.10.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.