17/10/2016
Φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2015

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε εφαρμογή  της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2015, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2015 έλαβαν επίσης και οι θυγατρικές της εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και PAYZONEA.E.

ΑΘΗΝΑ, 17.10.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.