15/06/2010
Πληρωμή υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2009

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14.6.2010 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2009. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 23.11.2009 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2009 ύψους 0,65 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 24.12.2009.
Το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2009 ύψους 1,10 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν.3697/2008, ήτοι καθαρό ποσόν 0,99 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2009, είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 18.06.2010 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date) . Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2009 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.6.2010. Η πληρωμή στους δικαιούχους του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2009 θα γίνει την Πέμπτη 24.6.2010, από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 1/7/2010, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 23.6.2011 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (23.6.2011), η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-5798930, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδ/νση Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210 3340611-613.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


ΑΘΗΝΑ 14/06/2010
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.