09/08/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ ο κ. Αρχοντίδης Δημοσθένης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) την ενημέρωσε στις 04.08.2010 ότι:

  1. Στις 03.08.2010 προέβη στην αγορά 6.102 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 72.331,76 €
  2. Στις 03.08.2010 προέβη στην πώληση 6.102 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 72.475,38€
  3. Στις 03.08.2010 προέβη στην αγορά 8.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 106.188,27€
  4. Στις 03.08.2010 προέβη στην πώληση 11.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 141.634,68€