17/08/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) την ενημέρωσε στις 13.08.2010 ότι:

  1. Στις 11.08.2010 προέβη στην αγορά 11.004 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 128.673,55€
  2. Στις 11.08.2010 προέβη στην πώληση 3.510 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 40.998,55€
  3. Στις 11.08.2010 προέβη στην αγορά 7 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 8.120,00€
  4. Στις 11.08.2010 προέβη στην πώληση 1 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.169,00€
  5. Στις 12.08.2010 προέβη στην αγορά 18.261 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 210.462,16€
  6. Στις 12.08.2010 προέβη στην πώληση 24.942 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 286.382,23€
  7. Στις 12.08.2010 προέβη στην αγορά 9 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.270,00€
  8. Στις 12.08.2010 προέβη στην πώληση 4 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 4.630,00€