17/03/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Εκ νέου συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16η Μαρτίου 2011 αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ΕυθυμίαςΧαλάτση του Χαραλάμπους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Περικλή Βενιέρη του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, και την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, κατά τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 28/27.10.2010 (θέμα 1ο προ ημερησίας διάταξης) απόφασης Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Χάρης Σταματόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Ευθυμία Χαλάτση του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
6. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
7. Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
8. Γεώργιος Ράλλης του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
9. Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
10. Αλέξιος Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
11. Χρυσή Χατζή του Τριαντάφυλλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΟΠΑΠ Α.Ε.