16/05/2011
Αποφάσεις 11ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.05.2011

Περιστέρι, 12 Μαΐου 2011 Η ενδέκατη (11η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας Λ. Κηφισού 62. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 830 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 223.482.833 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010).

Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι Απλές και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010).

Θέμα 3: Ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,54 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2010, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21%. Μετά την αφαίρεση του καθαρού προμερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνεται το υπόλοιπο του μερίσματος σε € 0,7566 καθαρό ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 18.05.2011 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2010 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16.05.2011. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23.05.2011, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

Θέμα 4: Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 11ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 11η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010).

Θέμα 6: Προενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), οι οποίες μετά από πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου μειώνονται κατά 20%.

Θέμα 7: Ανέθεσε μετά από πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου, τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011) στις ελεγκτικές Εταιρείες «PricewaterhouseCoopersS.A.» και «KPMG» και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Θέμα 8: Επικύρωσε την εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ήτοι:

α) του κου Γεωργίου Κυριακού από Εκτελεστικό σε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (αλλαγή ιδιότητας),

β) του κου Αλέξιου Σωτηρόπουλου ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Ευθαλίας Σιαμάνη,

γ) του κου Γεωργίου Γανωτή, ως Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους και πρώην Προέδρου του Δ.Σ. κου Χάρη Σταματόπουλου,

δ) του κου Περικλή Βενιέρη, ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου,

ε) της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Περικλή Βενιέρη.

Θέμα 9: Ενέκρινε την ανανέωση της θητείας των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από:

α) τον κο Γεώργιο Ράλλη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,

β) τον κο Δημοσθένη Αρχοντίδη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και,

γ) την κα Χρυσή Χατζή, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 10: Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920.

Θέμα 11: Ενέκρινε την Τροποποίηση – Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με το Ν.3873/2010 και Ν.3884/2010.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.