19/09/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 12η Σεπτεμβρίου 2011 υπεγράφη σύμβαση εμπιστευτικότητας με το Ελληνικό Δημόσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην οικονομική και εμπορική θέση της ΟΠΑΠ ΑΕ, προκειμένου να αποτιμηθούν οι συνιστώσες συγκεκριμένων επιδιωκόμενων δράσεων, ήτοι: α) η χορήγηση μίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην ΟΠΑΠ ΑΕ των 35.000 παιγνιομηχανημάτων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180), β) η διερεύνηση της δυνατότητας και των εναλλακτικών τρόπων για την πώληση έως και του συνόλου της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, ήτοι έως και 34% και γ) η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας της από 15/12/2000 συμβάσεως της ΟΠΑΠ ΑΕ με το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.