19/09/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε στην από 14 Σεπτεμβρίου 2011 συνεδρίασή του τη συγκρότηση: α) Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την επέκταση της εικοσαετούς άδειας που της χορηγήθηκε με το Ν. 2843/2000 για μία περαιτέρω δεκαετία, ήτοι από 2021 έως 2030, και β) Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για την αξία του δικαιώματος λειτουργίας των 35.000 VLTs. Η σύνθεση αμφότερων των ως άνω Επιτροπών ορίζεται τριμελής και θα είναι κοινή, θα απαρτίζεται δε από τους κ.κ. Ιωάννη Σπανουδάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημοσθένη Αρχοντίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Γεώργιο Γανωτή, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.