26/09/2011
Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.3556/2007 και έπειτα από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 19.09.2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Capital Research and Management Company ("CRMC") κατέχει πλέον 36.825.031 μετοχές (άμεσα: 0, έμμεσα: 36.825.031), ήτοι ποσοστό 11,5439% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. Η ημερομηνία συναλλαγής, κατά την οποία το ποσοστό της Capital Research and Management Company ("CRMC") υπερέβη του ορίου 3%, είναι η 15.09.2011, ο αριθμός δε των μετοχών πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 39.325.031.

ΟΠΑΠ Α.Ε.