26/09/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 20.09.2011 ότι:

  1. Στις 19.09.2011 προέβη στην αγορά 13.635 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 100.435,52 ευρώ
  2. Στις 19.09.2011 προέβη στην πώληση 60 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.098,00 ευρώ
  3. Στις 19.09.2011 προέβη στην πώληση 5 Συμβολαίων Δανεισμού Μετοχών Μέσω RAτης ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.750,00 ευρώ
  4. Στις 19.09.2011 προέβη στην πώληση 800 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.840,00 ευρώ
  5. Στις 19.09.2011 προέβη στην πώληση 60 Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης Πώλησης σε Μετοχές STRIKEPRICE6,80€ – 7,60€ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 4.400,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).