05/10/2011
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμό πρωτ. 4465/30.09.2011 επιστολή της και προς πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού βάσει της υπ' αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνέχεια της από 30/09/2011 ανακοίνωσής της διευκρινίζει τα κατωτέρω:

α) το συνολικό τίμημα της δεκαετούς επέκτασης της υφιστάμενης σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και της σύμβασης απόκτησης της άδειας για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση των 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 935 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί:

  1. από τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας,
  2. από δανεισμό και
  3. από έσοδα που θα προκύψουν από το αποτέλεσμα των διεθνών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την απόκτηση δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης εκ μέρους τρίτων παραχωρησιούχων.

β) η καταβολή του τιμήματος των 375 εκ. ευρώ για την επέκταση της σύμβασης θα γίνει εφάπαξ την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΔ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκριθεί από την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΟΠΑΠ Α.Ε.