05/10/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 03.10.2011 ότι:

  1. Στις 30.09.2011 προέβη στην αγορά 10.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 79.306,81 ευρώ
  2. Στις 30.09.2011 προέβη στην αγορά 1 ΣΜΕ κοινών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 759,00 ευρώ
  3. Στις 30.09.2011 προέβη στην πώληση 10.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 80.973,46 ευρώ
  4. Στις 30.09.2011 προέβη στην πώληση 21 ΣΜΕ κοινών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.610,00 ευρώ
  5. Στις 30.09.2011 προέβη στην αγορά 3.849 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.812,28 ευρώ
  6. Στις 30.09.2011 προέβη στην πώληση 1.407 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 11.049,50 ευρώ
  7. Στις 30.09.2011 προέβη στην αγορά 1.942 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.117,02 ευρώ
  8. Στις 30.09.2011 προέβη στην πώληση 1.942 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.069,92 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).