10/10/2011
Τροποποίηση όρου του διαγωνισμού για ανάδειξη νέου παρόχου

Εξ' αφορμής επιστολής ενός εκ των διαγωνιζομένων στον εν εξελίξει Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, ενεργώντας με γνώμονα τα συμφέροντα της ΟΠΑΠ Α.Ε. ήτοι οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν οικονομικές προσφορές όσον το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές, άρα η βέλτιστη πληροφοριακή λύση να συνοδεύεται από προσφερόμενες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ΟΠΑΠ Α.Ε. το Δ.Σ. αποφάσισε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας :

  • Να τροποποιήσει-συμπληρώσει την διακήρυξη ως προς ένα και μόνο σημείο της οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να διευκολύνει αμφότερους τους διαγωνιζομένους στην σύνταξη των προσφορών τους, ταυτόχρονα να διασφαλιστεί καλύτερα το συμφέρον της εταιρείας.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να οριστεί ένα ετήσιο όριο ανθρωπομηνών για υπηρεσίες βελτίωσης και εξέλιξης του Πληροφοριακού Συστήματος που θα εγκατασταθεί (μετά την οριστική παραλαβή), ώστε η ΟΠΑΠ Α.Ε. να λαμβάνει το επίπεδο υπηρεσιών που επιθυμεί ενώ οι Διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους να υπολογίσουν (σε ανθρώπινο δυναμικό και κόστος) όσο το δυνατόν ακριβέστερα το προσφερόμενο τίμημα για τις υπηρεσίες υποστήριξης που θα κληθούν να παράσχουν. Η εκτίμηση αυτή θεωρούμε ότι είναι εύλογη ώστε να καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωρίς να επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παραμένει η ίδια (10η Οκτωβρίου 2011).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.