31/10/2011
«Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην υπ' αριθμόν 27/06.10.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προτείνειστην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2011, τον ορισμό του ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Ευθυμία Χαλάτση, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου,σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού Μέλους κας. Χρυσής Χατζή.

Κατόπιν τούτου η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου που είχε εκλεγεί στην 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως ακολούθως:

1. κ. Γεώργιος Ράλλης , ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

2. κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και

3. κα Ευθυμία Χαλάτση, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.