25/11/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Έρευνας Ομίλου (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) κ. ΠΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, προέβη την 21/11/2011 σε αγορά 2.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας (€ 12.400,00) Δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ.