05/12/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Υπεύθυνος Έργου Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, προέβη την 24/11/2011 σε αγορά 400 μετοχών της εταιρείας, στην τιμή € 6,03, συνολικής αξίας (€ 2.412,00) Δύο χιλιάδων Τετρακοσίων Δώδεκα ΕΥΡΩ.

ΟΠΑΠ Α.Ε.