09/03/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank / κ.Αρχοντίδης) (Ορθή επανάληψη)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 06.03.2012 ότι:

  1. Στις 05.03.2012 προέβη στην αγορά 2.737 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 18.472,35 ευρώ
  2. Στις 05.03.2012 προέβη στην αγορά 15 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 9.580,00 ευρώ
  3. Στις 05.03.2012 προέβη στην αγορά 6.781 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 45.559,40 ευρώ
  4. Στις 05.03.2012 προέβη στην πώληση 66 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.765,00 ευρώ
  5. Στις 05.03.2012 προέβη στην πώληση 6.781 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 45.762,34 ευρώ
  6. Στις 05.03.2012 προέβη στην πώληση 12.732 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 85.760,08 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).