23/03/2012
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών, η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε στις 22 Μαρτίου 2012 τηλεδιάσκεψη, όπου έγινε ανάλυση στα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρήση του 2011 και παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητες για το 2012.

Αναλυτικότερα:

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2011 μειώθηκαν κατά 15,2% στα 4.358,5 εκ. ευρώ, έναντι 5.140,0 εκ. ευρώ το 2010. Κατά το διάστημα του δ' τριμήνου 2011 οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2010, ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση τόσο με την κατά 11,4% μείωση το γ' τρίμηνο του 2011 όσο και την κατά 22% μείωση το β' τρίμηνο του 2011.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2011 διαμορφώθηκαν στα 734,2 εκ. ευρώ, έναντι 911,3 εκ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 19,4%. Η πτώση είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών και τις αυξημένες προμήθειες αναδόχου για τα παιχνίδια Monitor & Go Lucky, αντισταθμιζόμενη μερικώς από τη μείωση των εξόδων διάθεσης, καθώς και τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Κατά το δ' τρίμηνο 2011, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 14,1%, στα 185,0 εκ. ευρώ, από 215,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, λόγω μειωμένων εσόδων, έκτακτων εξόδων σε σχέση με την απόκτηση των νέων αδειών καθώς και αυξημένων χορηγιών και δωρεών.

Τα καθαρά κέρδη του 2011 μειώθηκαν κατά 6,7% στα 537,5 εκ. ευρώ από 575,8 εκ. ευρώ το 2010 και κατά 19,5% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2010 (667,7 εκ. ευρώ), λόγω επιβολής έκτακτης εισφοράς 91,9 εκ. το 2010.

Σε ότι αφορά την μερισματική πολιτική της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου έναντι 1,54 ευρώ στη χρήση του 2010.

Επιπλέον επισημάνθηκε ότι παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το 2011, αποτέλεσε ορόσημο στην εξέλιξη της ΟΠΑΠ προσδίδοντας αξία στους μετόχους της καθώς:

  1. Ενισχύθηκε το χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών μέσω της απόκτησης άδειας για 35.000 παιγνιομηχανήματα (VLTs).
  2. Επεκτάθηκε η αποκλειστική άδεια των έντεκα παιχνιδιών της Εταιρίας έως το 2030.
  3. Μειώθηκε περαιτέρω το κόστος διάθεσης, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα παιχνίδια Monitor & Go Lucky.

Η στρατηγική για το 2012 εστιάζει στην ανάπτυξη των VLTs, στην επέκταση των δραστηριοτήτων στη διαδικτυακή αγορά έπειτα από τις κατάλληλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις και στη διεκδίκηση της άδειας για τα κρατικά λαχεία. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεών της, η ΟΠΑΠ θα έχει πλήρως επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών και θα ενισχύσει τη θέση της στηριζόμενη στο ισχυρό της εμπορικό σήμα, στην πληρότητα της προϊοντικής της βάσης και στο εκτεταμένο της δίκτυο.