20/04/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank / κ.Αρχοντίδης)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 17.04.2012 ότι:

  1. Στις 11.04.2012 προέβη στην αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.356,83 ευρώ
  2. Στις 11.04.2012 προέβη στην πώληση 73 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 45.296,00 ευρώ
  3. Στις 11.04.2012 προέβη στην αγορά 22.025 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 148.130,88 ευρώ
  4. Στις 11.04.2012 προέβη στην πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.085,00 ευρώ
  5. Στις 12.04.2012 προέβη στην αγορά 4.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.522,46 ευρώ
  6. Στις 12.04.2012 προέβη στην πώληση 1 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 622,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).