09/07/2012
Γνωστοποίηση παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την παραίτηση του μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, κου Αρχοντίδη Δημοσθένη.

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.