02/08/2012
Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απαντώντας στο υπ. αριθμό 3137/1-8-2012 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την από 31.7.2012 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει ο οικονομολόγος κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3340/2005 και τη με αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφαση της Ε.Κ. τα εξής:

Τα περί της εκλογής, ανάκλησης ή αντικατάστασης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του καταστατικού της εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθέτησε και εφαρμόζει η εταιρεία.

Μέχρι και σήμερα η εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση, πέραν της ανωτέρω ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, της βούλησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως ενός εκ των μετόχων της, για την προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης της πρόθεσής του.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως για τις περαιτέρω διαδικασίες μόλις αυτές γίνουν γνωστές και στη Διοίκηση της εταιρείας.

ΟΠΑΠ Α.Ε.