08/08/2012
Εκλογή νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Τρίτης 07/08/2012 αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ιωάννη Σπανουδάκη από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, καθώς και από Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

2. Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου ως Εκτελεστικού Μέλους και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα με την εκλογή του ως Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

ΟΠΑΠ Α.Ε.