13/08/2012
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2011

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από το Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη χρήση 2011 και εκδόθηκε Πιστοποιητικό με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΟΠΑΠ Α.Ε.