07/09/2012
Ανασύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην υπ' αριθμό 23/05.09.2012 συνεδρίασή του αποφάσισε, τον ορισμό του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Στέφανου Παντζόπουλου του Γιαννούλη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου του Εμμανουήλ, Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ ως Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεωργίου Ράλλη και κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη.

Κατόπιν τούτου η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα τεθεί προς επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει ως ακολούθως:

1. κ. Στέφανος Παντζόπουλος του Γιαννούλη, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,

2. κ. Θεοφάνης Μουστακάτος του Εμμανουήλ, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου,

3. κα Ευθυμία Χαλάτση, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

ΟΠΑΠ Α.Ε.