05/10/2012
Διορισμός Tριμελούς Επιτροπής Ελέγχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα εξής:

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιτρέπεται να χορηγείται από τις δημόσιες αρχές Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πλαίσιο της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών (μονοπώλιο) όχι μόνο σε δημόσιο οργανισμό του οποίου η διαχείριση υπόκειται στην άμεση εποπτεία του κράτους, αλλά ακόμη και σε ιδιωτική επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ασκείται εκ μέρους των αρμοδίων αρχών του Κράτους Μέλους αυστηρή εποπτεία επ' αυτής. Ως αυστηρής δε εποπτείας νοουμένης της εποπτείας που αποσκοπεί στο να ελέγχονται οι κίνδυνοι που εγκυμονεί ο τομέας τυχερών παιγνίων, όπως η αποτροπή της ενθαρρύνσεως υποβολής σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες για παίγνια και καταστολής της εξαρτήσεως από αυτάκατά αποτελεσματικότερο τρόπο, από ό,τι αν ίσχυε καθεστώς, το οποίο θα επέτρεπε στους επιχειρηματίες, στους οποίους θα δινόταν έγκριση να ασκούν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο ρυθμίσεως μη αποκλειστικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διαπραγμάτευση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. α. για την παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της από το 2020 έως το 2030 και β. για τη σύμβαση χορήγησης άδειας 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) περιλήφθηκαν διατάξειςπροκειμένου να ασκείται πράγματι εκ μέρους του συμπληρωματική αυστηρή εποπτεία, κατά τρόπο συστηματικό και πέραν της εποπτείας που ήδη ασκείται μέσω της υπάρχουσας νομοθεσίας αποσκοπώντας στον έλεγχο των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων κινδύνων, χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να αποσκοπεί στην άσκηση ελέγχου διαχείρισης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Συγκεκριμένα:

Στην από 15/12/2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. προστέθηκε νέο άρθρο 8α, σύμφωνα με το οποίο:

«Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που θα αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από την παρούσα παρίσταται Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου, για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, θα επιβλέπει και θα μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε και των πρακτορείων της των όρων της παρούσης και της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου ειδικότερα να διασφαλιστεί ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμορφώνεται α. με το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων, β. με τους κανονισμούς της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 5 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει, γ. με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, κατά τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων και δ. με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην εμπορική της επικοινωνία, από την κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τις δραστηριότητες της και αυτές των πρακτόρων της, και να προστατεύει τους ανήλικους και ευάλωτες κατηγορίες από την έκθεσή τους στα τυχερά παίγνια. Η οποιαδήποτε προβολή της δραστηριότητας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων πρέπει να μην είναι παραπλανητική, να μην περνάει το μήνυμα ότι τα τυχερά παίγνια είναι μέσο πλουτισμού και να μην περιλαμβάνει άτομα που φαίνονται να έχουν ηλικία μικρότερη των 21 ετών.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφο 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου τις προτεινόμενες εισηγήσεις τους αναφορικά με τα τυχερά παίγνια, που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας, και που αφορούν α. στην εισαγωγή νέων ή τροποποιήσεις των υφιστάμενων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, β. στις συμβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τους πράκτορές της και γ. στις συμβάσεις και εν γένει αποφάσεις που αφορούν στην εμπορική της επικοινωνία.

Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με την προτεινόμενη εισήγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη της απόφασης επ' αυτής. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου θα ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου θα ενημερώνει αμελλητί την Ε.Ε.Ε.Π σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τους όρους της παρούσας και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις ή εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο. Προς τούτο η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και διευκόλυνση στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής. Αρχικά, η Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εν συνεχεία, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, εφόσον τούτο προβλέπεται από τον Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Περαιτέρω στην υπ' αριθμ. 010010/4.11.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β 2503/4.11.2011) με την οποία χορηγήθηκε η άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. των 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) (παράγραφος 7), αλλά και στην από 4/11/2011 σχετική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11) προβλέφθηκαν αντίστοιχες ρυθμίσεις, όσον αφορά στην ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή Ελέγχου.

Ειδικότερα το άρθρο 11 της ανωτέρω από 4/11/2011 συμβάσεως προβλέπει τα εξής:

«Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που θα αφορούν θέματα, τα οποία ρυθμίζονται από την παρούσα, παρίσταται Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιβλέπει και θα μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. των πρακτορείων της και των Παραχωρησιούχων, των όρων της παρούσης και της κείμενης νομοθεσίας, ειδικότερα του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η άσκηση εταιρικών αρμοδιοτήτων, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου τις προτεινόμενες εισηγήσεις τουςαναφορικά με τα τυχερά παίγνια, που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων, δυνάμει της παρούσηςκαι με την εισαγωγή νέων ή τροποποιήσεις των υφιστάμενων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων,και ειδικότερα αναφορικά α. με συμβάσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ με τα πρακτορεία της, β. με συμβάσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ με τους Παραχωρησιούχους και γ. με συμβάσεις και εν γένει αποφάσεις που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία και στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική που ορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με την εκάστοτε εισήγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης επ' αυτής. Η διαφωνία της Επιτροπής Ελέγχου διατυπώνεται εγγράφως και αιτιολογημένα και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π. Η ανωτέρω αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου ασκείται προκειμένου για τον έλεγχο της συμβατότητας των άνω εισηγήσεων με το σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις ή εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο. Προς τούτο η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και διευκόλυνση στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής. Αρχικά, η Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εν συνεχεία, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, εφόσον τούτο προβλέπεται από τον Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Στα πλαίσιο εφαρμογής της εν γένει κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο και την εποπτεία των τυχερών παιχνιδιών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά κυρίως της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως και των δύο συμβατικών κειμένων, ο Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε με την υπ' αριθμ. 07274ΕΞ/2012 απόφασή του το διορισμό των κ.κ. Διονυσίου Φιλιππόπουλου, δικηγόρου, Ευγένιου Γιαννακόπουλου, δικηγόρου και Κωνσταντίνου Μαγουλά, καθηγητή του Ε.Μ.Π. ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να επιβλέπει και να μεριμνά για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για την εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτορείων της τήρηση των σχετικών προβλέψεων των ανωτέρω συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας.


ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 3.10.2012